nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Khabar – Nahw-ul-Qulub

الْخَبَرُ KHABAR PASAL 21 DEFINISI KHABAR   Mubtada’ pasti memiliki khabar. Khabar (84) adalah suatu informasi yang menyempurnakan ma‘na sebuah perkataan. Ketika mubtada’ diucapkan, maka…

Al-Mubtada’ – Nahw-ul-Qulub

الْمُبْتَدَأُ MUBTADA’ PASAL 18 DEFINISI MUBTADA’   Mubtada’ adalah isim yang terletak di permulaan. Syarat isim menjadi mubtada’ adalah menjadi sumber khabar dan terbebas dari…

Isim-isim Khusus – Asma’-us-Sittah – Nahw-ul-Qulub

الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ ASMĀ’-US-SITTAH PASAL 13 ISIM-ISIM KHUSUS   Dalam naḥwu konvensional, ada beberapa isim khusus yang i‘rāb-nya berbeda dengan isim-isim lain. Tanda rafa‘-nya adalah wāwu,…

Hukum Jama’ – Nahw-ul-Qulub

PASAL 12 HUKUM JAMA‘   Ketika kamu mengubah isim mufrad menjadi jama‘ mudzakkar sālim, maka tambahkan wāwu dan nūn di bagian akhirnya. Penambahan wāwu dan…

Pembagian Jama’ – Nahw-ul-Qulub

الْجَمْعُ JAMA‘ PASAL 11 PEMBAGIAN JAMA‘   Dalam naḥwu konvensional, jama‘ (plural) terbagi menjadi dua macam, yaitu jama‘ sālim (mudzakkar sālim dan mu’annats sālim) dan…

Isim Mufrad dan Isin Tatsniyyah – Nahw-ul-Qulub

الْمُفْرَدُ وَ التَّثْنِيَّةُ ISIM MUFRAD DAN ISIM TATSNIYYAH   PASAL 9 HUKUM MUFRAD DAN TATSNIYYAH   Jika isim mufrad (kata benda tunggal) dijadikan bentuk tatsniyyah…

Ma’rifah dan Nakirah – Nahw-ul-Qulub

الْمَعْرِفَةُ وَ النَّكِرَةُ MA‘RIFAH DAN NAKIRAH   PASAL 8 DEFINISI MA‘RIFAH DAN NAKIRAH   Dalam nahwu eksoterik (konvensional), isim terbagi menjadi dua macam, yaitu ma‘rifah…

Pembagian Bina’ – Nahw-ul-Qulub

PASAL 7 PEMBAGIAN BINĀ’ (32)   Bentuk-bentuk binā’/mabnī (wujūh-ul-Binā’) dalam naḥwu eksoterik ada empat, yaitu: dhammah, fatḥah, kasrah, dan sukūn. Demikian juga binā’/mabnī dalam naḥwu…

Pembagian I’rab – Nahw-ul-Qulub

PASAL 6 PEMBAGIAN I‘RĀB (21)   Bentuk-bentuk i‘rāb (wujūh-ul-I‘rāb) ada empat, yaitu rafa‘, nashab, khafdh (jarr), dan jazm. (22) Begitu juga dalam Naḥw-ul-Qulūb, hati terbagi…

Mu’rab dan Mabni’ – Nahw-ul-Qulub

الْإِعْرَابُ وَ الْبَنَاءُ I‘RĀB DAN BINĀ’ (16)   PASAL 5 MU‘RAB DAN MABNĪ   Kalām terbagi menjadi dua, yaitu mu‘rab dan mabnī. I‘rāb adalah perubahan…

Kalam – Nahw-ul-Qulub

الْكَلَامُ KALĀM.   PASAL 2 SUSUNAN KALĀM   Kalām (7) adalah suatu rangkaian kalimat yang terdiri dari isim, fi‘il, dan ḥurūf yang menghasilkan ma‘na. Dalam…

Definisi Nahwu dan Nahw-ul-Qulub – Nahw-ul-Qulub

KITAB PERTAMA نَحْوُ الْقُلُوْبِ الْكَبِيْرِ NAḤW-UL-QULŪB-IL-KABĪR   بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan…