Kisah-Para-Tabi’in-Syaikh-Abdul-Mun’im-Al-Hasyimi

1-3-0 Abu Bakar bin ‘Abd-ur-Rahman – Kisah Para Tabi’in

ABŪ BAKAR BIN ‘ABD-IR-RAḤMĀN BIN AL-ḤĀRITS (“Rāhib” Kaum Quraisy)   Pendeta Kaum Quraisy Allah ‘azza wa jalla berfirman: إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا