Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Dari Buku:
Tafsir Ibnu ‘Abbas
(Kumpulan Tafsir bil-ma’tsur dari Riwayat Ibnu ‘Abbas)
Judul Asli: Al-Musamma Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalhah ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsir al-Qur’an al-Karim
Oleh: ‘Ali bin Abu Thalhah

Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Tafsir Surah al-Muddatstsir

 

[1332]. Firman Allah ta‘ālā: (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ.) “Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (28521).

Dia berkata: “Yang dimaksud – yang menyebabkan – kemurkaan adalah berhala-berhala.” (28532).

 

[1333]. Firman Allah ta‘ālā: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ.) “Apabila ditiup sangkakala.” (28543)

Dia berkata: “ash-Shuwar (sangkakala).” (28554).

 

[1334]. Firman Allah ta‘ālā: (فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ.) “Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit.” (28565).

Dia berkata: “Syadīd (dahsyat).” (28576).

 

[1335]. Firman Allah ta‘ālā: (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيْدًا.) “Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya Dia menentang ayat-ayat Kami (al-Qur’ān).” (28587).

Dia berkata: “Juḥūd (kafir [terhadap ayat-ayat Kami]). (28598).

 

[1336]. Firman Allah ta‘ālā: (لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.) “(Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.” (28609).

Dia berkata: “Ma‘radhatun (Penunjuk – adanya daging yang terdapat dalam kulit – ). (286110).

 

[1337]. Firman Allah ta‘ālā: (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.) “Lari daripada singa.” (286211).

Dia berkata: “al-Asad (singa).” (286312).

Catatan:


 1. 2852. Al-Muddatstsir [74]: 5. 
 2. 2853. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 26, h. 93) dengan sanad-nya, ia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, ia berkata: Abū Shāliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu’āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. Kemudian disebutkan atsar tersebut. Ibnu Katsīr menyebutkannya dalam Tafsīr-ul-Qur’ān-il-‘Azhīm (jld. 8 h. 289) dengan lafazh: (الرِّجْزُ: وَ هُوَ الْأَصْنَامُ فَاجِرٌ). Ia menyadarkannya kepada ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. 
 3. 2854. Al-Muddatstsir [74]: 8. 
 4. 2855. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 95) dengan sanad yang disebutkan pada atsar sebelumnya. As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr secara maushūl dengan atsar setelahnya (jld. 6, h. 282). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarīr, Ibn-ul-Mundzir, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu ‘Abbās. 
 5. 2856. Al-Muddatstsir [74]: 10. 
 6. 2857. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 96) dengan sanad yang disebutkan pada atsar no. 1332. As-Suyūthī menyebutkannya dalam al-Itqānu fī ‘Ulūm-il-Qur’ān (jld. 2, h. 50) dan ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr secara maushūl dengan atsar sebelumnya. 
 7. 2858. Al-Muddatstsir [74]: 16. 
 8. 2859. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 96) dengan sanad yang disebutkan pada atsar tersebut. Dengan lafazh (جُحُوا). Menurutku terdapat salah cetak, dan yang benar adalah apa yang ku tetapkan. As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr (jld. 6, h. 283). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarīr, dan Hannād bin as-Sarrī dalam pembahasan tentang zuhud, serta ‘Abd bin Ḥumaid, dari Ibnu ‘Abbās. 
 9. 2960. Al-Muddatstsir [74]: 29. 
 10. 2861. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 100) dengan sanad-nya, ia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, ia berkata: Abū Shāliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu’āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. Kemudian ia memberikan komentar: “Aku khawatir khabar ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās ini adalah khabar yang keliru, dan posisi redaksi yang (berubah) dan ini merupakan kesalahan cetak.” As-Suyūthī menyebutkannya dalam al-Itqānu fī ‘Ulūm-il-Qur’ān (jld. 1, h. 199), cet. Ḥijāz tanpa taḥqīq, dengan lafazh: (مَعْرَضَة). Sementara itu, dalam cetakan yang ber-taḥqīq (jld. 2, h. 50) lafazhnya yaitu: (مُغَيَّرَة) As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr (jld. 6, h. 283) dengan lafazh: (لَوَّاحَةٌ: مُحْرَقَةٌ). Ia berkata: Ibn-ul-Mundzir dan Ibnu Abī Ḥātim meriwayatkannya dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. 
 11. 2862. Al-Muddatstsir [74]: 51. 
 12. 2863. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 107) dengan sanad yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya. 

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *