Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Tafsir Ibnu Abbas | Pustaka Azzam

Dari Buku:
Tafsir Ibnu ‘Abbas
(Kumpulan Tafsir bil-ma’tsur dari Riwayat Ibnu ‘Abbas)
Judul Asli: Al-Musamma Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalhah ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsir al-Qur’an al-Karim
Oleh: ‘Ali bin Abu Thalhah

Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Tafsir Surah al-Muddatstsir

 

[1332]. Firman Allah ta‘ālā: (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ.) “Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (28521).

Dia berkata: “Yang dimaksud – yang menyebabkan – kemurkaan adalah berhala-berhala.” (28532).

 

[1333]. Firman Allah ta‘ālā: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ.) “Apabila ditiup sangkakala.” (28543)

Dia berkata: “ash-Shuwar (sangkakala).” (28554).

 

[1334]. Firman Allah ta‘ālā: (فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ.) “Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit.” (28565).

Dia berkata: “Syadīd (dahsyat).” (28576).

 

[1335]. Firman Allah ta‘ālā: (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيْدًا.) “Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya Dia menentang ayat-ayat Kami (al-Qur’ān).” (28587).

Dia berkata: “Juḥūd (kafir [terhadap ayat-ayat Kami]). (28598).

 

[1336]. Firman Allah ta‘ālā: (لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.) “(Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.” (28609).

Dia berkata: “Ma‘radhatun (Penunjuk – adanya daging yang terdapat dalam kulit – ). (286110).

 

[1337]. Firman Allah ta‘ālā: (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.) “Lari daripada singa.” (286211).

Dia berkata: “al-Asad (singa).” (286312).

Catatan:


 1. 2852. Al-Muddatstsir [74]: 5. 
 2. 2853. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 26, h. 93) dengan sanad-nya, ia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, ia berkata: Abū Shāliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu’āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. Kemudian disebutkan atsar tersebut. Ibnu Katsīr menyebutkannya dalam Tafsīr-ul-Qur’ān-il-‘Azhīm (jld. 8 h. 289) dengan lafazh: (الرِّجْزُ: وَ هُوَ الْأَصْنَامُ فَاجِرٌ). Ia menyadarkannya kepada ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. 
 3. 2854. Al-Muddatstsir [74]: 8. 
 4. 2855. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 95) dengan sanad yang disebutkan pada atsar sebelumnya. As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr secara maushūl dengan atsar setelahnya (jld. 6, h. 282). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarīr, Ibn-ul-Mundzir, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu ‘Abbās. 
 5. 2856. Al-Muddatstsir [74]: 10. 
 6. 2857. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 96) dengan sanad yang disebutkan pada atsar no. 1332. As-Suyūthī menyebutkannya dalam al-Itqānu fī ‘Ulūm-il-Qur’ān (jld. 2, h. 50) dan ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr secara maushūl dengan atsar sebelumnya. 
 7. 2858. Al-Muddatstsir [74]: 16. 
 8. 2859. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 96) dengan sanad yang disebutkan pada atsar tersebut. Dengan lafazh (جُحُوا). Menurutku terdapat salah cetak, dan yang benar adalah apa yang ku tetapkan. As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr (jld. 6, h. 283). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarīr, dan Hannād bin as-Sarrī dalam pembahasan tentang zuhud, serta ‘Abd bin Ḥumaid, dari Ibnu ‘Abbās. 
 9. 2960. Al-Muddatstsir [74]: 29. 
 10. 2861. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 100) dengan sanad-nya, ia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, ia berkata: Abū Shāliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu’āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. Kemudian ia memberikan komentar: “Aku khawatir khabar ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās ini adalah khabar yang keliru, dan posisi redaksi yang (berubah) dan ini merupakan kesalahan cetak.” As-Suyūthī menyebutkannya dalam al-Itqānu fī ‘Ulūm-il-Qur’ān (jld. 1, h. 199), cet. Ḥijāz tanpa taḥqīq, dengan lafazh: (مَعْرَضَة). Sementara itu, dalam cetakan yang ber-taḥqīq (jld. 2, h. 50) lafazhnya yaitu: (مُغَيَّرَة) As-Suyūthī dalam ad-Durr-ul-Mantsūri fit-Tafsīri bil-Ma’tsūr (jld. 6, h. 283) dengan lafazh: (لَوَّاحَةٌ: مُحْرَقَةٌ). Ia berkata: Ibn-ul-Mundzir dan Ibnu Abī Ḥātim meriwayatkannya dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās. 
 11. 2862. Al-Muddatstsir [74]: 51. 
 12. 2863. Ath-Thabarī meriwayatkannya dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta’wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 29, h. 107) dengan sanad yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya. 
Dapatkan Notifikasi Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *