Surah al-Kautsar 108 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Tafsir Ibnu Abbas | Pustaka Azzam

Dari Buku:
Tafsir Ibnu ‘Abbas
(Kumpulan Tafsir bil-ma’tsur dari Riwayat Ibnu ‘Abbas)
Judul Asli: Al-Musamma Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalhah ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsir al-Qur’an al-Karim
Oleh: ‘Ali bin Abu Thalhah

Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Tafsir Surah al-Kautsar

 

[1454]. Firman Allah ta‘ālā: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” (30881).

Dia berkata: “Sembelihlah (kewan Qurban) pada Hari Raya Qurban.” (30892)

[1455]. Firman Allah ta‘ālā: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) “Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.” (30903).

Dia berkata: “Lafazh (شَانِئَكَ) maksudnya adalah ʻaduwwuka (musuhmu)”. (30914).

Catatan:

  1. 3088). Al-Kautsar [108]: 2.
  2. 3089). Diriwayatkan oleh Ath-Thabarī dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta‘wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 30, h. 223) dengan sanad-nya, dia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, dia berkata: Abā Shāliḥ menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu‘āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abū Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās…. al-Atsar.

    Al-Baihaqī meriwayatkannya dalam as-Sunan-ul-Kubrā, kitāb-udh-Dhahaya (jld. 9, h. 259) dengan sanad-nya, dia berkata: Abū Zakariyā Yaḥyā bin Ibrāhīm bin Muḥammad bin Yaḥyā mengabarkan kepada kami, Abul-Ḥasan Aḥmad bin Muḥammad ath-Tharā’ifī menerangkan kepada kami, ‘Utsmān bin Sa‘īd ad-Dārimī menceritakan kepada kami, ‘Abdullāh bin Shāliḥ menceritakan kepada kami dari Mu‘āwiyah bin Shāliḥ, dari ‘Alī bin Abī Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās.

    As-Suyuthī menyatakannya dalam ad-Durr-ul-Mantsūr (jld. 6, h. 403), dia berkata: Al-Baihaqī meriwayatkan atsar tersebut dalam Sunan-nya tentang firman Allah s.w.t. (وَ انْحَرْ) “Dan berqurbanlah” Dia berkata: “Jadi, berdoalah pada Hari Raya Qurban (seperti ini).”

  3. 3090). Al-Kautsar (108): 3.
  4. 3091). Diriwayatkan oleh ath-Thabarī dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘An Ta’wīli Ay-il-Qur’ān (jld. 30, h. 212) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya.
Dapatkan Notifikasi Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *