Surah al-Falaq 113 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Dari Buku:
Tafsir Ibnu ‘Abbas
(Kumpulan Tafsir bil-ma’tsur dari Riwayat Ibnu ‘Abbas)
Judul Asli: Al-Musamma Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalhah ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsir al-Qur’an al-Karim
Oleh: ‘Ali bin Abu Thalhah

Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Tafsir Surah al-Falaq

 

[1458]. Firman Allah ta‘ala: (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) “Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh.” (30961)

Dia berkata: “(Subuh juga merupakan) makhluk Allah.” (30972)

[1459]. Firman Allah ta‘ala: (وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) “Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap-gulita.” (30983).

Dia berkata: “Apabila datang menghampiri.” (30994).

[1460]. Dia berkata tentang (surah-surah) al-Qur’an yang tergolong Makkiyyah atau Madaniyyah: Al-Baqarah, Āli ‘Imrān, an-Nisā’, al-Mā’idah, al-Anfāl, at-Taubah, al-Hajj. An-Nūr, al-Ahzāb, walladzīna kafarū, (31005) al-Fatḥ, al-Ḥadīd, al-Mujādilah, al-Ḥasyr, al-Mumtahanah, al-Hawāriyyūn, (31016) at-Taghābun, Yā ayyuhan-Nabiyyu Idzā Thallaqtum-un-Nisā’, (31027) Yā Ayyuhan-Nabiyyu Limā Tuharrimu, (31038) al-Fajr, Wal-Laili Idzā Yaghsyā, (31049) Innā Anzalnāhu Fī Lailat-il-Qadr, (310510) Lam Yakun, Idzā Zulzilat, dan Idzā Jā’a Nashrullāhi wal-Fatḥ. (Seluruhnya) turun di Madinah. Selain surah-surah tersebut, berarti (turun) di Makkah.” (310611).

Catatan:


 1. 3096). Al-Falaq (113): 1. 
 2. 3097). Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta‘wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 30, h. 226) dengan sanad-nya, dia berkata: ‘Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu‘awiyyah menceritakan kepadaku dari ‘Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu ‘Abbas. As-Suyuthi menyatakannya dalam Al-Itqān (jld. 2, h. 57) dan ad-Durr-ul-Mantsūr (jld. 6, h. 408). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibn-ul-Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu ‘Abbas. 
 3. 3098). Al-Falaq (113): 3. 
 4. 3099). Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘An Ta’wīli Ay-il-Qur’ān (jld. 30, h. 226) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya. As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Durr-ul-Mantsūr (jld. 6, h. 418). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibn-ul-Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu ‘Abbas. 
 5. 3100). Surah Muhammad atau dinamakan juga al-Qitāl. 
 6. 3101). Surah ash-Shaff. 
 7. 3102). Surah ath-Thalāq. 
 8. 3103). Surah at-Taḥrīm. 
 9. 3104). Surah al-Lail. 
 10. 3105). Surah al-Qadr. 
 11. 3106). Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Fadhā’il-ul-Qur’ān (h. 5), cet. Dār-ul-Marjān, Kairo. Dan berkata: “Abu ‘Ubaid berkata: ‘Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Mu‘awiyah bin Shalih, dari ‘Ali bin Abu Thalhah, dia berkata: …. Dia berkomentar tentang atsar tersebut dengan perkataannya: ini merupakan sanad yang shaḥīh dari ‘Ali bin Abi Thalhah yang masyhūr. Dia adalah salah satu dari sahabat Ibnu ‘Abbas yang meriwayatkan tafsir dari dirinya (seperti ini). (Dia menyebutkan pula dalam surah-surah Madaniyyah, termasuk al-Hujurāt dan al-Mu‘awwadzatain (al-Falaq dan an-Nās). 

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *