Mengenal Pribadi Rasulullah S.A.W. – Nurul Yaqin (3/4)

NŪR-UL-YAQĪN
 
Judul Asli:
Nūr-ul-Yaqīn fī Sīrati Sayyid-il-Mursalīn
Penulis: Muhammad al-Khudhari Bek

 
Alih Bahasa: Muhammad Faisal Fadhil
Penerbit: UMMUL QURA
 
(Diketik oleh: Zulfa)

Rangkaian Pos: Mengenal Pribadi Rasulullah S.A.W. dan Mu'jizatnya - Nurul Yaqin

Banyak sekali hadits yang menceritakan tentang sosok Nabi s.a.w. bahwa di dalam diri beliau terdapat sifat tersebut dalam bentuk yang paling sempurna. Setiap orang yang memiliki sifat ḥalīm (dewasa) pasti pernah berbuat kealpaan dan kekeliruan, sedangkan Nabi kita sekalipun banyak menerima perlakuan yang menyakitkan, itu malah menambah kesabaran dan kedewasaan beliau. ‘Ā’isyah r.a. berkata: “Tak pernah Rasūlullāh s.a.w. diberi pilihan antara dua perkara melainkan beliau memilih perkara yang paling mudah selagi hal itu bukan (perbuatan) dosa. Apabila perkara itu adalah dosa maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Dan tak pernah beliau marah untuk pribadinya, kecuali bila larangan Allah dilanggar, pada saat itu beliau marah karena Allah.” (1011)

Ketika kaum musyrikin menganiaya Rasūlullāh s.a.w. sebagaimana yang mereka lakukan di Uhud, kemudian beliau diminta untuk berdoa kepada Allah untuk kebinasaan mereka, maka beliau justru berdoa:

Ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui (kebenaran).” (1022)

Sebagai bukti, dalam pembahasan ini, cukuplah apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka telah menyakiti dan menghina serta mengusir beliau s.a.w. dan para shahabat dari tanah tumpah darahnya, kemudian mereka memerangi beliau dan bahkan menggalang kaum musyrikin ‘Arab lainnya untuk memerangi beliau, sehingga terbentuklah golongan yang bersekutu dari kaum musyrikin, tapi setelah Allah s.w.t. menganugerahkan kepada beliau s.a.w. Fatḥu Makkah, semua itu malah semakin menambahkan pemaafan dan pengampunan beliau. Beliau s.a.w. berkata kepada mereka yang telah ditaklukkan: “Bagaimana menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?” Mereka menjawab:“Baik-baik saja karena engkau adalah saudara yang mulia dan anak saudara kami yang mulia (pula).” Rasūlullāh s.a.w. hanya berkata kepada mereka:

Pergilah, sekarang kalian bebas.

Shahabat Anas r.a. menceritakan bahwa pada suatu hari ia bersama Nabi s.a.w. yang pada saat itu memakai ridā’ yang terbuat dari kain kasar. Kemudian datang seorang Badui yang langsung menarik ridā’ beliau dengan sangat kasar sehingga kain itu menyebabkan bekas memerah pada leher beliau. Lalu lelaki Badui itu berkata: “Hai Muḥammad, berikanlah kepadaku sebagian dari harta Allah yang ada padamu untuk aku muatkan pada dua ekor unta milikku ini. Sebab sesungguhnya engkau memberi kepadaku bukan dari hartamu sendiri dan bukan pula dari harta orang tuamu.”

Ketika itu Nabi s.a.w. diam sejenak, lalu berkata: “Harta ini adalah milik Allah dan aku adalah hamba-Nya.” Selanjutnya, beliau berkata: “Engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu terhadap diriku.”

Lelaki Badui itu menjawab: “Tidak mungkin.”

Rasūlullāh s.a.w. bertanya: Mengapa tidak mungkin?

Lelaki Badui itu berkata: “Karena sesungguhnya engkau tidak akan membalas keburukan dengan keburukan yang lain.”

Rasūlullāh s.a.w. tertawa setelah mendengar jawaban lelaki Badui itu, kemudian beliau memerintahkan supaya dimuatkan kepada salah sekor unta milik Badui itu gandum, dan unta miliknya yang lain supaya dimuati kurma. (1033)

‘Ā’isyah r.a. berkata: “Aku belum pernah melihat Rasūlullāh s.a.w. melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat aniaya terhadapnya selagi hal itu bukan pelanggaran terhadap apa-apa yang telah dilarang oleh Allah s.w.t.. Beliau tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah memukul pembantunya dan tidak pernah pula memukul istrinya.” (1044) Semoga Allah s.w.t. mencurahkan shalawat-Nya kepada beliau dan membuat hati beliau senang karena sikap beliau itu diikuti oleh kaum Muslimīn.

Adapun sifat kedermawanan, kebaikan dan kemurahan serta toleransi Rasūlullāh s.a.w. maka tidak ada yang bisa menandinginya. Setiap orang yang mengenal beliau s.a.w. telah mengatakan demikian. Shahabat Jābir r.a. menceritakan tentang sosok beliau s.a.w., Rasūlullāh s.a.w. belum pernah diminta sesuatu, lalu menjawab: “Tidak”.” (1055)

Shahabat Ibnu ‘Abbās r.a. berkata:

Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan (harta benda), dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhān. Apabila malaikat Jibrīl menemuinya maka beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi.” (1066)

Khadījah r.a. berkata dalam menyifati Nabi s.a.w. pada saat itu berbicara kepada beliau: “Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menanggung beban penderitaan (orang lain) dan suka membantu orang yang tidak punya.” (1077)

Kiranya cukup untuk dijadikan sebagai bukti dalam hal ini apa yang telah dilakukan Rasūlullāh s.a.w. terhadap orang-orang Hawāzin, yaitu tentang pengembalian para tawanan mereka. Apa yang telah beliau lakukan ketika membagi-bagi ghanīmah, ketika beliau memberikan bagian yang besar kepada orang-orang yang hatinya dilunakkan untuk masuk Islam. Hal ini telah kami bahas secara rinci.

Pada suatu hari, diserahkan kepada Rasūlullāh s.a.w. uang Sembilan puluh ribu keping, lalu beliau menaruhnya di atas tikar dan langsung membagi-bagikannya dan beliau baru pergi setelah semuanya habis terbagikan.

Pada suatu hari, datang menghadap seorang lelaki. Lelaki itu meminta sesuatu kepada beliau. Beliau s.a.w. menjawab: “Aku sedang tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat aku berikan kepadamu, tetapi jangan khawatir, aku anggap hal ini sebagai utangku kepadamu. Nanti, bila aku mendapat sesuatu akan kubayarkan kepadamu.

Shahabat ‘Umar r.a. berkata: “Wahai Rasūlullāh, Allah tidak membebankan kepadamu hal-hal yang di luar kemampuanmu.” Hal ini membuat Rasūlullāh s.a.w. tidak senang, tetapi tiba-tiba seseorang lelaki dari kalangan shahabat Anshār berkata: “Wahai Rasūlullāh, ber-infāq-lah, janganlah engkau takut dikurangi oleh Dzāt yang menguasai ‘Arasy (Allah).” Rasūlullāh s.a.w. pun tersenyum dan berseri-seri, lalu beliau bersabda: “Untuk inilah aku diperintahkan.” (1088)

Berita-berita yang menceritakan kedermawanan dan kemurahan Nabi s.a.w. memang cukup banyak. Kami cukupkan hal ini dengan pembahasan tadi sebagai bukti supaya diketahui.

Di antara sifat Rasūlullāh s.a.w. lainnya adalah keberanian dan keteguhan. Beliau telah banyak mengalami keadaan yang amat sulit dalam peperangan. Bukan hanya sekali orang-orang kuat dan para perwira berlari meninggalkan Rasūlullāh s.a.w., tetapi beliau s.a.w. tetap teguh dan tidak goyah, maju dan tidak mundur, tidak lari dari peperangan. Tiada seorang pemberani pun yang tidak pernah terpukul mundur dan tidak pernah lari kecuali Rasūlullāh s.a.w.

Cukuplah kiranya apa yang telah beliau s.a.w. lakukan dalam Perang Ḥunain dan Perang Uhud yang telah kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya sebagai penjelasan dari sifat-sifat Rasūlullāh s.a.w. tersebut.

Dalam hal ini, shahabat ‘Abdullāh bin ‘Umar r.a. menceritakan: “Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih berani, lebih suka menolong, dan lebih rela daripada Rasūlullāh s.a.w.

Shahabat ‘Alī r.a. menceritakan pula: “Sesungguhnya, apabila keadaan sangat kritis dalam suatu peperangan dan suasana peperangan sedang berkecamuk dengan hebatnya, kami berlindung di belakang Rasūlullāh s.a.w. Pada saat itu, tiada seorang pun dari kaum Muslimīn yang lebih dekat kepada musuh daripada Rasūlullāh s.a.w. Aku telah menyaksikan dalam Perang Badar, kami semua berlindung di belakang Rasūlullāh s.a.w. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh di antara kami, dan pada saat itu beliau adalah orang yang paling hebat dalam peperangan.

Shahabat Anas dalam hal ini menceritakan: “Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling berani, paling baik, dan paling dermawan. Pada suatu malam penduduk Madīnah dicekam ketakutan, lalu semua orang berangkat menuju sumber suara, tetapi mereka berpapasan dengan Rasūlullāh s.a.w. yang baru saja kembali dari sumber suara tersebut. Ternyata beliau telah mendahului mereka. Pada saat itu, Rasūlullāh s.a.w. menaiki kuda milik Abū Thalḥah yang tidak berpelana, sedangkan pedangnya tergantung di leher kuda. Lalu Rasūlullāh s.a.w. menenangkan mereka dengan berkata: “Jangan takut, tidak ada apa-apa”.” (1099)

Mengenai sifat malu dan menundukkan pandangan mata, Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling pemalu dan paling menundukkan pandangan mata terhadap aurat.

Sehubungan dengan hal ini, shahabat Abū Sa‘īd al-Khudrī telah menceritakan: “Rasūlullāh s.a.w. itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitan. Beliau itu apabila tidak menyukai sesuatu maka dapat kami ketahui dari wajah beliau.” (11010)

Beliau s.a.w. adalah orang yang lemah lembut lagi ramah-tamah. Beliau tidak pernah memperlihatkan kepada seseorang hal-hal yang tidak disukainya karena malu dan kemuliaan jiwanya. ‘Ā’isyah r.a. menceritakan: “Apabila beliau s.a.w. mendengar berita tentang seseorang yang tidak disukainya, tidak mengatakan mengapa si Fulan berlaku demikian dan demikian. Namun, yang dikatakannya adalah, apakah gerangan yang telah dilakukan atau yang telah dikatakan oleh kaum hingga ia berani melakukan atau mengatakan demikian.” (11111) Ketika beliau melarang maka tidak menyebutkan nama pelakunya.

‘Ā’isyah r.a. berkata: “Rasūlullāh s.a.w. tidak pernah berkata buruk dan tidak pernah memburuk-burukkan orang lain. Ia tidak pernah berkata kasar di pasar-pasar yang dilaluinya, dan tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk yang lainnya. Beliau adalah pemaaf dan mengampuni orang yang berlaku buruk terhadapnya.” (11212)

Mengenai kebaikannya dalam bergaul dan sopan santun serta akhlāq beliau s.a.w. yang mulia ketika bergaul dengan berbagai macam manusia, banyak disebutkan dalam hadits-hadits yang shaḥīḥ. Sehubungan dengan hal ini, shahabat ‘Alī r.a. menceritakan: “Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling lapang dadanya, paling jujur berbicara, paling lembut sikapnya, dan paling mulia akhlāqnya dalam bergaul.”

Rasūlullāh s.a.w. itu menyatukan umat dan tidak membuat lari (menjauh), Beliau selalu memuliakan setiap orang yang mulia di kalangan kaumnya, kemudian mengangkatnya menjadi pemimpin kaumnya. Rasūlullāh s.a.w. memberikan peringatan kepada umat manusia dan bersikap waspada terhadap mereka tanpa mendiskreditkan seorang pun dari kalangan mereka tentang kejelekan dan akhlāq yang telah dilakukannya. Beliau selalu memeriksa keadaan para shahabatnya dan selalu memberikan kepada setiap teman duduk beliau bagian yang selayaknya diperolehnya. Sehingga tidak ada seorang pun dari teman duduk beliau yang merasakan bahwa ada seseorang yang lebih dimuliakan daripada dirinya di antara orang-orang yang duduk bersama beliau, atau di antara kerabat beliau yang datang karena suatu keperluan yang sengaja ditahannya sehingga orang itu pergi meninggalkan beliau.

Siapa pun yang meminta suatu keperluan, beliau s.a.w. selalu memberikan apa yang diminta itu atau beliau memberikan nasihat yang baik. Semua orang telah merasakan kelapangan dada dan akhlāq Nabi s.a.w. sehingga beliau s.a.w. seperti menjadi ayah bagi mereka. Di sisi beliau s.a.w., semua orang memiliki hak yang sama. Demikianlah Ibnu Abū Hālah menyifati sosok beliau s.a.w.

Selain itu, Nabi s.a.w. adalah orang yang selalu gembira, mudah dalam bergaul dan lemah lembut, tidak keras, tidak kasar, tidak gaduh, tidak buruk, tidak mencela, dan tidak banyak memuji. Beliau s.a.w., selalu melupakan hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi orang-orang tidak pernah merasa putus harapan terhadap beliau. Sehubungan dengan sifat Rasūlullāh s.a.w., Allah s.w.t. berfirman:

Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Āli ‘Imrān: 159)

Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia.” (Fushshilāt: 34)

Disebutkan bahwa Rasūlullāh s.a.w. selalu memenuhi undangan dari orang-orang yang mengundang beliau, dan selalu menerima hadiah sekalipun itu kaki kambing, lalu langsung membalas hadiah itu. Beliau juga bergurau dengan para shahabatnya, bergaul dengan mereka dan berbincang-bincang bersama mereka, serta senang bermain dengan anak-anak mereka dan mendudukkan anak-anak mereka pada pangkuannya. Beliau s.a.w. selalu memenuhi undangan orang merdeka, hamba sahaya lelaki, hamba sahaya perempuan, dan orang miskin. Beliau s.a.w. selalu menjenguk teman-temannya yang sakit sekalipun rumahnya jauh di luar Madīnah, dan beliau selalu menerima alasan orang yang menyampaikannya.

Shahabat Anas bin Mālik r.a. menceritakan: “Belum pernah ada seorang pun yang mengemukakan alasannya di depan Rasūlullāh s.a.w. untuk mendapat idzin daripadanya, kemudian Rasūlullāh s.a.w. memalingkan mukanya, kecuali setelah orang itu memalingkan mukanya terlebih dahulu. Belum pernah ada seorang pun yang berjabat tangan dengan Rasūlullāh s.a.w. kemudian beliau melepaskan tangannya sebelum orang itu lebih dahulu melepaskan tangannya.” (11313)

Rasūlullāh s.a.w. selalu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang yang bertemu dengan beliau. Bilamana bertemu dengan para shahabatnya, beliau selalu yang lebih dahulu mengulurkan tangan untuk menjabat tangan dengan mereka.

Disebutkan pula bahwa beliau s.a.w. belum pernah menjulurkan kakinya di antara para shahabatnya sehingga ada orang yang merasa kesempitan karenanya. Rasūlullāh s.a.w. selalu memuliakan orang yang bertamu, dan terkadang beliau menggelarkan kain atau bantal yang didudukinya, kemudian mempersilahkan tamunya itu duduk di atasnya sekalipun tamunya menolak. Beliau selalu memanggil para shahabatnya dengan nama panggilan yang disukai mereka sebagai penghormatan kepada mereka, dan belum pernah beliau memotong pembicaraan seorang pun sebelum ia selesai berbicara, setelah itu beliau baru menjawabnya, baik dengan larangan ataupun dengan perintah.

Disebutkan pula bahwa Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling banyak senyum dan paling baik budinya selain ketika sedang menerima wahyu al-Qur’ān atau sedang memberi nasihat atau sedang berkhutbah. (11414) Rasa belas kasihan, rasa penyayang dan sifat ramahnya terhadap semua makhlūq digambarkan Allah s.w.t. melalui firman-Nya:

Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (At-Taubah: 128)

Dan tiadalah Kami mengutus selain untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (al-Anbiyā’: 107)

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada seorang lelaki Badui datang kepada beliau s.a.w. untuk meminta sesuatu, lalu beliau memberikan apa yang dimintanya, kemudian beliau bertanya: “Apakah aku telah berbuat kebaikan terhadap dirimu?

Lelaki Badui itu menjawab: “Tidak, dan engkau juga tidak berbuat yang baik terhadap diriku.”

Kala itu para shahabat marah terhadap lelaki Badui itu, kemudian mereka bangkit untuk menghajar lelaki Badui yang kurang ajar itu, tetapi Rasūlullāh s.a.w. memberikan isyārat kepada mereka supaya menahan diri. Lalu Rasūlullāh s.a.w. bangkit dan masuk ke rumah, kemudian menambahkan pemberiannya kepada lelaki Badui itu. Setelah itu, Rasūlullāh s.a.w. bertanya lagi kepadanya: “Apakah aku telah berbuat baik terhadap dirimu?

Lelaki Badui itu menjawab: “Ya, semoga Allah s.w.t. membalas dengan kebaikan kepada keluarga dan kerabatmu.”

Kala itu Rasūlullāh s.a.w. berkata: “Sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang telah engkau ucapkan tadi, dan ternyata di dalam diri para shahabatku tidak senang dengan perilakumu itu. Jika engkau suka, katakanlah di hadapan mereka seperti apa yang telah engkau ucapkan di hadapanku sekarang ini supaya sesuatu yang mengganjal di hati mereka terhadap dirimu lenyap.”

Lelaki Badui itu menjawab: “Baiklah, aku akan mengatakannya.”

Pada keesokan harinya—-atau pada sore harinya—-lelaki Badui itu datang, Rasūlullāh s.a.w. berkata: “Sesungguhnya lelaki Badui ini telah mengatakan apa yang telah dikatakannya, lalu kami memberi tambahan, dan ia telah merasa suka dengan pemberian tersebut. Bukankah demikian?

Lelaki Badui itu menjawab: “Ya, semoga Allah s.w.t. memberikan balasan atas pemberianmu terhadap kaummu sendiri dengan pembalasan yang baik.”

Lalu Rasūlullāh s.a.w. memberikan penjelasan kepada para shahabatnya: “Perumpamaan antara aku dan dia bagaikan seorang lelaki yang memiliki seekor unta, kemudian unta itu lari tak terkendali lagi. Lalu orang-orang mengejarnya, tetapi itu justru semakin menambah kencang larinya. Pemilik unta tersebut memanggil mereka: “Biarkanlah aku sendiri yang akan mengejarnya karena aku lebih belas kasihan dan lebih mengerti tentangnya daripada kalian”. Kemudian lelaki itu berangkat dan sampai di hadapan untanya, lalu ia langsung dapat menangkapnya dari tempat pelariannya, dan ia dapat mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu, ia datang dan menderumkan untanya, kemudian mengikatkan pelana ke atas punggungnya, lalu langsung menaikinya. Sesungguhnya jika aku membiarkan kalian sewaktu lelaki Badui itu mengatakan apa yang telah dikatakannya, kemudian kalian membunuhnya karena emosi, niscaya lelaki Badui itu masuk neraka.” (11515)

Selanjutnya, Rasūlullāh s.a.w. berkata: “Aku tidak menginginkan ada seseorang di antara kalian menyampaikan suatu berita tentang para shahabatku karena sesungguhnya aku ingin agar bertemu dengan kalian sementara dadaku dalam keadaan lapang.” (11616)

Catatan:

 1. 101). HR. al-Bukhāarī (3560) dan Muslim (2327).
 2. 102). HR. Muslim (2599)
 3. 103). HR. al-Bukhārī (3149) dan Muslim (1027) dengan lafal yang hampir sama.
 4. 104). HR. Muslim (2321), Ibnu Mājah (2218), dan Aḥhmad (6/32, 229).
 5. 105). HR. al-Bukhārī (6034) dan Muslim (2311).
 6. 106). HR. al-Bukhārī (1102) dan Muslim (2308).
 7. 107). HR. al-Bukhārī (4906) dan Muslim (160).
 8. 108). HR. at-Tirmidzī dalam asy-Syamā’il (340), dan ia di-dha‘īf-kan oleh Syaikh al-Albānī.
 9. 109). HR. al-Bukhārī (6063)
 10. 110). HR. al-Bukhārī (6102) dan Muslim (2320).
 11. 111). HR. abū Dāwūd (4788) dan di-shaḥīḥ-kan oleh al-Albānī dalam Shaḥīḥu Abī Dāwūd.
 12. 112). HR. al-Bukhārī (6035) dan Muslim (2321)
 13. 113). HR. Abū Dāwūd (4794) di-ḥasan-kan oleh al-Albānī dalam as-Silsilat-ush-Shaḥīḥah (2485)
 14. 114). HR. al-Bukhārī (6089) dan Muslim (899).
 15. 115). Al-Haitsamī dalam Majma’-uz-Zawā’id (9/15)
 16. 116). HR. At-Tirmidzī (3896), Abū Dāwūd (4860) dan di-dha‘īf-kan oleh al-Albānī dalam Dha‘īf-ut-Tirmidzī.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *