Hati Senang

11 Hak Rasulullah S.A.W. Atas Umatnya – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

JAWABAN TUNTAS
BERAGAM MASALAH AKIDAH ISLAM
(Judul Asli: AL-AJWIBAH AL-GHĀLIYAH
FĪ ‘AQĪDAH AL-FIRQAH AN-NĀJIYAH

Karya: Habib Zein Ibrahim Bin Sumaith

Terjemah: Muhammad Ahmad Vad‘aq
Penerbit: Mutiara Kafie

Catatan:

  1. 1). Dikeluarkan oleh ath-Thabrānī dalam al-Awsath (5/315) dari hadits Abū Hurairah r.a. Al-Haitsamī berkata dalam al-Majma‘: “Di dalam sanadnya terdapat Muḥammad bin Shālih al-‘Adawī dan aku tak pernah melihat biografinya Sedangkan para perawi lainnya perawi-perawi tepercaya.” Al-Mundzirī berkata dalam At-Targhību wat-Tarhīb (1/14): “Sanadnya tak bermasalah dan riwayat “baginya pahaal seratus orang mati syahid” tidak shaḥīḥ.”
  2. 2). Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (2678), dan ia berkata: “Ini adalah hadits ḥasan gharīb dari jalur ini.”
  3. 3). Dikeluarkan oleh al-Bukhārī dan Muslim (44) dari hadits Anas r.a.
  4. 4). Dikeluarkan oleh at-Tirmidzī (3799), Aḥmad dalam Fadhā’il-ush-Shaḥābah (2/986), al-Ḥākim (3/162) dan al-Baihaqī dalam asy-Syu‘ab (1/366); dari hadits Ibn ‘Abbās r.a.
  5. 5). Dikeluarkan oleh at-Tirmidzī (3862), Aḥmad (5/45), dan al-Baihaqī dalam asy-Syu‘ab (2/191); dari hadits ‘Abdullāh bin Mughaffal r.a.
  6. 6). Dikeluarkan oleh Aḥmad (4/323), Ibn Ḥibbān (4872), dan hadits senada oleh al-Bukhārī (2731).
  7. 7). Dikeluarkan oleh an-Nasā’ī (1297) dan Aḥmad (3/102) dari hadits Anas r.a.
  8. 8). Dikeluarkan oleh at-Tirmidzī (484) dan Ibn Ḥibbān (911); dari hadits Ibn Mas‘ūd r.a. Al-Ḥāfizh berkata dalam Fatḥ-ul-Bārī (11/167): “Sanadnya tidak bermasalah.”
Langganan buletin Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru di hatisenang.com

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas