Hati Senang

10 Sifat-sifat Akhlak Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

JAWABAN TUNTAS
BERAGAM MASALAH AKIDAH ISLAM
(Judul Asli: AL-AJWIBAH AL-GHĀLIYAH
FĪ ‘AQĪDAH AL-FIRQAH AN-NĀJIYAH

Karya: Habib Zein Ibrahim Bin Sumaith

Terjemah: Muhammad Ahmad Vad‘aq
Penerbit: Mutiara Kafie

Catatan:

  1. 1). Az-Zarkasyī berkata: “Maknanya shaḥīḥ, tetapi hadits ini tidak datang dari jalur yang shaḥīḥ. Ibn-ul-Jauzī menyebutnya dalam al-Waḥiyāt dan ia menilainya dha‘īf dan as-Sakhawī berkata: “Dha‘īf”. Lihat Faidh-ul-Qadīr (1/255).
  2. 2). Dikeluarkan oleh Aḥmad (2/381), al-Ḥākim (2/670) dan al-Baihaqī (10/191) dari hadits Abū Hurairah r.a. Dan al-Ḥaitsamī mengisyaratkannya dalam al-Majma‘ (8/573) kepada al-Bazzār.
  3. 3). Dikeluarkan oleh Aḥmad (6/91), al-Bukhārī dalam al-Adab-ul-Mufrad hlm. 308 dan lain-lain dari hadits ‘Ā’isyah r.a., dan Muslim (746) dengan redaksi kalimat: “Sesungguhnya akhlak Nabiyullāh adalah al-Qur’ān.
  4. 4). Dikeluarkan senada oleh al-Bukhārī (5691) dan Muslim (2309).
  5. 5). Dikeluarkan oleh at-Tirmidzī dalam asy-Syamā’il hlm. 291, ath-Thabrānī dalam al-Kabīr (22/155), dan al-Baihaqī dalam asy-Syu‘ab (2/154). Al-Ḥaitsamī berkata dalam al-Majma‘ (8/494): “Dalam sanadnya terdapat orang yang tidak disebutkan namanya.”
  6. 6). Dikeluarkan oleh Aḥmad (6/241) dan hadits senada oleh Ibn Ḥibbān (5676) dari hadits ‘Ā’isyah r.a. Al-Ḥāfizh al-‘Irāqī berkata: “Para perawinya – maksudnya perawi Aḥmad – adalah perawi-perawi hadits shaḥīḥ.Takhrīj-ul-Iḥyā’ (2/360). Hadits yang semakna dalam Shaḥīḥ al-Bukhārī (644) dari ucapan ‘Ā’isyah r.a.: “Beliau pernah mengerjakan pekerjaan istrinya.” Maksudnya membantu pekerjaan istrinya.
  7. 7). Disebutkan oleh Ibn Qayyīm al-Jauziyyah dalam Madārij-us-Sālikīn (2/328) dan ia berkata: “Dan dalam Jāmi‘-ut-Tirmidzī..….” Kemudian ia mencantumkan hadits Salamah bin al-Akwā’ r.a. dan menggabungkan hadits-hadits lain bersamanya, di antaranya yang terdapat dalam hadits ini.
Langganan buletin Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru di hatisenang.com

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas