0-2 Imam Abu Hanifah – Fiqih Lima Madzhab

FIQIH LIMA MADZHAB
(Ja‘farī, Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, Ḥanbalī)
(Judul Asli: Al-Fiqhu ‘Alal-Madzāhib-il-Khamsah)
Oleh: Muhammad Jawad Mughniyah.

Penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff.
Penerbit: PT LENTERA BASRITAMA

Rangkaian Pos: 000 Imam | Fiqih Lima Madzhab

IMĀM ABŪ ḤANĪFAH

(80 – 150 H./699 – 767 M.)

 

Imām Abū Ḥanīfah, pendiri madzhab Ḥanafī, adalah Abū Ḥanīfah an-Nu‘mān bin Tsābit bin Zūfī at-Tamīmī. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imām ‘Alī bin Abī Thālib r.a. Imām ‘Alī bahkan pernah berdoa bagi Tsābit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsābit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abū Ḥanīfah.

Dilahirkan di Kūfah pada tahun 80 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Walīd bin ‘Abd-il-Mālik, Abū Ḥanīfah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur’ān beliau sempat berguru kepada Imām Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasūl, di antaranya kepada Anas bin Mālik, ‘Abdullāh bin Aufā dan Abū Thufail ‘Āmir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadits.

Keluarga Abū Ḥanīfah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Ḥumaid bin Abī Sulaimān, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imām Ḥanīfah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kūfah.

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imām Abū Ḥanīfah pergi meninggalkan Kūfah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid ‘Abdullāh bin ‘Abbās r.a.

Semasa hidupnya, Imām Abū Ḥanīfah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawādhu‘, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qādhī) yang ditawarkan oleh al-Manshūr. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imām Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H./767 M., pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizra. Pada tahun 450 H./1066 M., didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jāmi‘Abū Ḥanīfah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abū Ḥanīfah yang terkenal adalah Abū Yūsuf, ‘Abdullāh bin Mubārak, Wakī‘ bin Jarah Ibn Ḥasan asy-Syaibānī, dan lain-lain. Sedang di antara kitab-kitab Imām Abū Ḥanīfah adalah: Al-Musuan (kitab hadits, dikumpulkan oleh muridnya), al-Makhārij (buku ini dinisbatkan kepada Imām Abū Ḥanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan Fiqh Akbar (kitab fiqh yang lengkap).

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *