Mukaddimah – Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal

MUKADIMAH   Segala puji bagi Allah yang menganugerahi kita ulama terkemuka yang mendapat petunjuk sekaligus memberi kita petunjuk kebenaran. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muḥammad s.a.w., sang pembawa rahmat bagi seluruh manusia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Buku ini menyuguhkan kisah hidup Imām Aḥmad ibn Ḥanbal – salah satu dari empat imam mazhab Ahlussunnah. Karakternya dikenal seperti sahabat Rasulullah. Biografi ini mencakup semua sisi kehidupan sang imam;…

2-1 Kehidupan Politik – Biografi Imam Malik

KONTEKS KEHIDUPAN MASA IMĀM MĀLIK   Bab ini memaparkan kehidupan politik, sosial, pemikiran, dan keagamaan pada masa Imām Mālik.   1. Kehidupan Politik Imām Mālik lahir pada masa kekhilafahan al-Walīd ibn ‘Abdul Mālik, seorang penguasa dinasti Bani Umayyah. Pada masa al-Walīd, situasi politik cenderung stabil setelah peristiwa perebutan kekuasaannya yang berlangsung cukup panjang terhadap lawan-lawan politiknya. Di tangan al-Walīd, banyak daerah terpencil yang ditaklukkan sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru;…

1 Mukaddimah – Biografi Imam Malik

MUKADIMAH   Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam untuk Nabi Muḥammad, penutup para nabi dan rasul, nabi yang janjinya dapat dipercaya Shalawat dan salam juga untuk keluarga, sahabat, para istri dan anak-anak, serta kepada para pengikutnya. Sejarah umat Islam sarat dengan sirah para ulama yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk agama ini. Mereka belajar, mengajar, berjihad, dan memperjuangkan kebenaran. Mereka adalah para imam pembawa petunjuk…

1-2 Perjalanan Menuntut Ilmu – Biografi Imam Syafi’i

Bab 2 PERJALANAN MENUNTUT ILMU   1. AWAL MENUNTUT ILMU Syāfi‘ī mulai membuka mata dan hatinya di negeri kelahiran moyangnya. Negeri yang merupakan tumpuan hati dan harapan seluruh kaum muslim di dunia dan tempat turunnya wahyu Islam, Makkah. Syāfi‘ī mulai beradaptasi dengan lingkungan ini untuk mengukuhkan posisinya di tengah para ulama dan orang-orang terhormat. Adakah jalan untuk ini selain dengan menuntut ilmu? Ibunda yang cerdik ingin membawa Syāfi‘ī kecil ke…

1-1 Sejarah Singkat Imam Syafi’i – Biografi Imam Syafi’i

BAGIAN SATU: MENGENAL IMĀM SYĀFI‘Ī   Bab 1 SEJARAH SINGKAT IMĀM SYĀFI‘Ī   1. PUTRA KELAHIRAN PALESTINA Imām Syāfi‘ī dilahirkan pada 150 Hijrah, sama dengan wafatnya Imām Abū Ḥanīfah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Syāfi‘ī dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Ḥākim melalui Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn al-Ḥakam. Ia berkata: “Kudengar Syāfi‘ī bertutur: “Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku…