Hati Senang

004-4 Agama Kristen Masuk ke Najran

BAB 4 (Bagian 4) PENGUASAAN ABŪ KARIB TUBBĀN TERHADAP KERAJAAN YAMAN DAN PENYERANGANNYA TERHADAP YATSRIB   Agama Kristen Masuk ke Najrān Di Najrān terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi ‘Īsā ‘alaih-is-salām yang tetap komitmen dengan kitab Injīl. Mereka orang-orang mulia, dan orang-orang yang tetap istiqamah. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama ‘Abdullāh bin ats-Tsāmir. Tempat asal agama tersebut adalah di Najrān, karena Najrān adalah negeri ‘Arab yang paling “bersih” untuk ukuran zaman…

004-3 Penghancuran Rumah Berhala Ri’ām

BAB 4 (Bagian 3) PENGUASAAN ABŪ KARIB TUBBĀN TERHADAP KERAJAAN YAMAN DAN PENYERANGANNYA TERHADAP YATSRIB   Penghancuran Rumah Berhala Ri’ām Ibnu Isḥāq berkata: “Ri’ām adalah rumah yang diagung-agungkan orang-orang Yaman. Mereka menyembelih hewan qurban di sebelahnya, dan berbicara berdasarkan petunjuk rumah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan syirik. Dua rahib Yahudi berkata kepada Tubba‘: “Sesungguhnya syetan menyesalkan mereka dengan Rumah Ri’ām tersebut. Untuk itu, jauhkan kami daripadanya.” Tubba‘ berkata: “Terserah…

004-2 Kedatangan Tubba‘ ke Makkah dan Menutupi Ka‘bah dengan Kiswah

BAB 4 (Bagian 2) PENGUASAAN ABŪ KARIB TUBBĀN TERHADAP KERAJAAN YAMAN DAN PENYERANGANNYA TERHADAP YATSRIB   Kedatangan Tubba‘ ke Makkah dan Menutupi Ka‘bah dengan Kiswah Ibnu Isḥāq berkata: “Tubba‘ dan kaumnya adalah penyembah berhala. Ia mampir ke Makkah dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ketika ia berada di antara ‘Usfān dan Amaj, ia didatangi sekelompok orang dari Hudzail Mudrikah bin Ilyās bin Mudzar bin Ma‘add. Mereka berkata kepadanya: “Paduka raja, maukah…

004-1 Penguasaan Abu Karib Tubban – Sirah Nabawiyyah – Ibnu Hisyam

BAB 4 (Bagian 1) PENGUASAAN ABŪ KARIB TUBBĀN TERHADAP KERAJAAN YAMAN DAN PENYERANGANNYA TERHADAP YATSRIB   Tubba‘ al-Ākhir Ibnu Isḥāq berkata: “Ketika Rabī‘ah bin Nashr meninggal dunia, kerajaan negeri Yaman pindah ke tangan Ḥassān bin Tubbān As‘ad Abū Karib. Tubbān As‘ad adalah Tubba‘ al-Ākhir bin Kulī Karib bin Zaid. Zaid adalah Tubba‘ al-Awwal bin ‘Amr Dzul-Adz‘ār bin Abrahah Dzul-Manār bin ar-Rīsy (Ibnu Hisyām berkata: “Ada yang mengatakan ar-Rā’isy.”) bin ‘Adī…

003 Penyebab Keluarnya ‘Amr Bin ‘Amir Dari Yaman Dan Kisah Tentang Bendungan Ma’rib – Sirah Nabawiyyah – Ibnu Hisyam

BAB 3   PENYEBAB KELUARNYA ‘AMR BIN ‘ĀMIR DARI YAMAN DAN KISAH TENTANG BENDUNGAN MA‘RIB   Penyebab keluarnya ‘Amr bin ‘Āmir dari Yaman seperti dikatakan Abū Zaid al-Anshārī kepadaku, bahwa ia melihat tikus besar melubangi Bendungan Ma‘rib. Bendungan tersebut adalah tempat penampungan air, dan mereka bebas mengalirkannya ke sawah ladang mereka. ‘Amr bin ‘Āmir berkesimpulan bahwa bendungan tidak bisa dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu, ia berniat angkat kaki dari…

002 Silsilah Nasab – Sirah Nabawiyyah – Ibnu Hisyam

BAB 2SILSILAH NASAB ANAK-ANAK NABI ISMĀ‘ĪL ‘ALAIH-IS-SALĀM   Anak-anak Nabi Ismā‘īl ‘alaih-is-salām Ibnu Hisyām berkata bahwa Ziyād bin ‘Abdullāh bin al-Bakkā’ī berkata kepada kami dari Muḥammad bin Isḥāq al-Muththalibī yang berkata: “Ismā‘īl bin Ibrāhīm mempunyai dua belas anak; Nābit yang merupakan anak sulungnya, Qaidzar, Adzbul, Mubisysyan, Misma‘an. Māsyī, Damman, Adzar, Thīman, Yathūr, Nabisy, dan Qaidzuma, Ibu mereka ialah Ra‘lah binti Mudhādh bin ‘Amr al-Jurhumī” Ibnu Hisyām berkata: “Ada yang…

001 Nasab Suci – Sirah Nabawiyyah – Ibnu Hisyam

BAB 1NASAB SUCI: DARI MUḤAMMAD SHALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM HINGGA ĀDAM ‘ALAIH-IS-SALĀM   Nasab Muḥammad Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallam Abū Muḥammad ‘Abd-ul-Mālik bin Hisyām berkata: “Inilah sīrah (biografi) Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallam, Muḥammad bin ‘Abdullāh bin ‘Abd-ul-Muththalib. Nama asli ‘Abd-ul-Muththalib ialah Syaibah bin Hisyām. Nama asli Hisyām ialah ‘Amr bin ‘Abdu Manāf. Nama asli ‘Abdu Manāf ialah al-Mughīrah bin Qushai. Nama asli Qushai ialah Zaid bin Kilāb…
Lewat ke baris perkakas