114-tafsir-ibni-katsir-cover

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (3/3)

Menurut hemat saya, nama pemegang kendali gajah Abrahah bernama Anis. Al-Hafizh Abu Na‘im di dalam kitabnya yang berjudul Dalā’il-un-Nubuwwah telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb,…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (2/3)

Sedangkan ‘Abd-ul-Muththalib dan segolongan orang dari para pemuka penduduk Makkah – antara lain Muth‘im ibnu ‘Adi, ‘Amr ibnu ‘Aid ibnu ‘Imran ibnu Makhzum, dan Mas‘ud…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (1/3)

Sūrat-ul-Fīl (Gajah) Makkiyyah, 5ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Kafirūn   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Al-Fīl, ayat…