2-2-3 Rahasia Bacaan & Gerakan Shalat – Makna Rabb-il-‘Alamin sampai Iyyaka Na’budu – Belajar Khusyuk

Makna Rabb-il-‘Ᾱlamīn. Selanjutnya, seorang hamba mengucapkan: “rabb-il-‘ālamīn – Tuhan semesta alam.” (al-Fātiḥah [1]: 2) Dalam frasa itu terkandung makna penghambaan diri yang berarti pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Tuhan, tuan, dan pemilik dirinya. Ia mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah pencipta dirinya, yang memberinya rezeki, yang mengatur urusannya, dan yang memberinya kecukupan. Dan Dia juga adalah Tuhannya semata, sesembahannya, Pelindung dan tempat ia mengadu saat mendapat musibah. Maka, tiada…

2-2-2 Rahasia Bacaan & Gerakan Shalat – Nasihat Ibn Taimiyah, Rahasia Membaca Surah al-Fatihah & Sebagian Makna al-Hamd (Pujian) – Belajar Khusyuk

Nasihat Ibn Taimiyah. Syaikh-ul-Islam Ibn Taimiyah – semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi tempat peristirahatannya – pada suatu hari berpesan kepadaku: “Apabila anjing penjaga ternak menggonggongimu, jangan berupaya menghardik dan menjauhkan anjing itu agar tidak mengganggumu. Namun, mintalah tolong kepada penggembala pemilik anjing itu agar menghindarkan dan menjauhkannya darimu.” Apabila seorang manusia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya Allah akan menjauhkan setan darinya. Dengan demikian, hati…

2-2-1 Rahasia Bacaan & Gerakan Shalat – Penghambaan Diri Melalui Takbir, Rahasia Doa Pembuka (Iftitah), Membaca al-Qur’an & Ta‘awwudz – Belajar Khusyuk

2. RAHASIA BACAAN DAN GERAKAN SHALAT Penghambaan Diri Melalui Takbir. Seorang hamba diperintah untuk menghadapkan wajahnya ke qiblat (rumah)-Nya yang suci dan menghadapkan hatinya kepada Allah agar terbebas dari sikapnya selama ini yang lalai dan berpaling dari-Nya. Ia berdiri di hadapan Allah dengan perasaan rendah diri, tunduk patuh, dan mengharapkan belas kasih-Nya. Ia letakkan kedua tangannya dengan penuh kepatuhan dan berserah diri seraya menundukkan kepalanya sepenuh hati, mengarahkan pandangannya ke…

2-1-3 Syariat Shalat – Rahasia Shalat, Kelalaian di Antara Shalat Lima Waktu & Pembahasan Tentang Wudhu’ – Belajar Khusyuk

Rahasia Shalat. Rahasia dan inti shalat ialah menghadapkan hati kepada Allah dan menghadirkan diri secara penuh di hadapan-Nya. Apabila seorang hamba mendirikan shalat tetapi tidak menghadapkan hatinya kepada Allah, malah sibuk memikirkan segala sesuatu selain Dia, dan terbawa hanyut dalam bisikan hatinya, maka kedudukannya sama dengan seorang utusan yang lalai ketika menghadap seorang raja. Sebenarnya ia diutus untuk meminta ampunan atas kesalahan-kesalahannya, mengharapkan kemurahan, kebaikan, dan kasih sayangnya, seraya menyampaikan…

2-1-2 Syariat Shalat – Tiga Macam Manusia – Belajar Khusyuk

Tiga Macam Manusia Berkaitan dengan keadaan hati dan hubungannya dengan anggota tubuh, manusia terbagi ke dalam tiga macam. Pertama, orang yang menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan bakat dan tujuan penciptaanya sehingga keadaannya seperti orang yang berdagang dan mendapat untung berlimpah. Orang yang taat dan tunduk beribadah adalah orang yang melakukan transaksi yang sangat menguntungkan dengan Allah. Ia telah menjuah dirinya kepada Allah dengan imbalan yang sangat besar. Shalat merupakan ibadah…

2-1-1 Syariat Shalat – Shalat Sebagai Penyejuk Hati dan Hadiah dari Allah – Belajar Khusyuk

Bagian Kedua RAHASIA-RAHASIA SHALAT Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah   1. SYARIAT SHALAT   Shalat Sebagai Penyejuk Hati dan Hadiah dari Allah. Tak pelak lagi, shalat adalah penyejuk hati orang yang mencintai Allah, nikmat bagi siapa pun yang mengesakan-Nya, taman indah bagi para ahli ibadah, kesenangan jiwa bagi kalangan yang khusyu‘, kemuliaan bagi orang yang meyakini kebenaran janji-Nya, penanda kemurnian kalangan yang menempuh jalan-Nya, dan rahmat Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman.…

1-3 Memperhatikan Zikir & Doa di Dalam Shalat – Belajar Khusyuk

Memperhatikan Zikir Dan Doa di Dalam Shalat Memperhatikan bacaan setiap zikir dan doa di dalam shalat artinya memahami dan memperhatikan makna di dalamnya dalam bentuk upaya menghadirkan hati (hudhūr al-qalb), memuji Allah dengan lidah, dan hati senantiasa fokus pada setiap makna bacaan yang diucapkan. Dengan kata lain, saat shalat, kita memuji Allah dengan hati dan lidah sekaligus; tidak mengingat bacaan lain meski bacaan tersebut lebih baik. Sebab, tiap-tiap gerakan memiliki…

1-2 Maksud Bacaan di Dalam Shalat – Belajar Khusyuk

Maksud Bacaan di Dalam Shalat Gerakan takbir, berdiri, ruku‘ beserta tasbihnya, i‘tidal beserta bacaannya, dan sujud, semuanya hanya untuk Allah s.w.t. Sementara, bacaan doa saat duduk di antara dua sujud adalah untuk hamba yang mendirikan shalat. Nilai ketundukan dan kekhusyu‘annya adalah milik Allah s.w.t. Semua bacaan di atas hukumnya sunnah, kecuali takbiratul-ihram yang hukumnya wajib.Tujuan hakiki shalat adalah upaya memperbarui perjanjian (kontrak) kita dengan Allah s.w.t. Shalat itu sendiri…

1-1 Kelebihan Suatu Ibadah Atas Ibadah Yang Lainnya – Belajar Khusyuk

Bagian Pertama Tujuan dan Makna Shalat Syekh ‘Izzuddīn ibn ‘Abdussalām Tujuan Ibadah Bismillāhirraḥmānirraḥīm   Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarga, dan para sahabatnya. Tujuan setiap ibadah adalah agar dekat dengan Allah s.w.t. Makna “dekat” di sini adalah dekat dengan kemurahan dan kebaikan Allah yang hanya dianugerahkan kepada hamba-hambaNya yang beriman. Orang yang ingin dekat dengan Allah mesti melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh orang yang dekat…
Lewat ke baris perkakas