skip to Main Content

0-2 Imam Abu Hanifah – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM ABŪ ḤANĪFAH (80 – 150 H./699 – 767 M.)   Imām Abū Ḥanīfah, pendiri madzhab Ḥanafī, adalah Abū Ḥanīfah an-Nu‘mān bin Tsābit bin Zūfī at-Tamīmī. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imām ‘Alī bin Abī Thālib r.a. Imām ‘Alī bahkan pernah berdoa bagi Tsābit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsābit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abū Ḥanīfah. Dilahirkan di Kūfah pada…

  • 02/20/2018

0-1 Imam Ja’far – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM JA‘FAR (80 – 148 H./699 – 765 M.)   Ja‘far ash-Shādiq adalah Ja‘far bin Muḥammad al-Bāqir bin ‘Alī Zain-ul-‘Ābidīn bin Ḥusain bin ‘Alī bin Abī Thālib, suami Fāthimah az-Zahrā’ binti Rasūlullāh Muḥammad s.a.w. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyyah (699 M). Ibunya bernama Ummu Farwah binti al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar ash-Shiddīq. Para beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi s.a.w. dengan Abū Bakar ash-Shiddīq r.a. Beliau berguru langsung dengan…

  • 02/18/2018

001-4 Bersiwak (Menggosok Gigi) – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Bersiwak (Menggosok Gigi)   Bersiwak dianjurkan pada setiap keadaan (1), kecuali setelah matahari tergelincir (ke arah barat) bagi orang yang berpuasa (2). (1). Diriwayatkan dari ‘Ā’isyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. “Bersiwak itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Allah s.w.t.” (an-Nasā’ī, ath-Thahārah, Bab “at-Targhību fis-Siwāk”, hadits no. 5; al-Bukhārī, ash-Shaum, Bab “as-Siwāk-ur-Rathbi wal-Yābisi lish-Shā’im”; Ibnu Mājah dari Abū Umāmah r.a. ath-Thahāratu was-Sunnatuhā, Bab “as-Siwāk”, hadits…

  • 02/17/2018

001-3 Bejana Emas dan Perak – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Bejana Emas dan Perak   Seseorang tidak boleh menggunakan bejana emas atau perak (1), tetapi boleh menggunakan selain keduanya. (2) (1). Dalil tentang keharaman penggunaan emas dan perak adalah beberapa hadits, antara lain hadits yang diriwayatkan dari Ḥudzaifah bin al-Yamān r.a. yang berkata: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَ لَا الدِّيْبَاجَ وَ لَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا…

  • 02/16/2018

001-2 Kulit Bangkai – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Kulit Bangkai   Kulit bangkai binatang dapat menjadi suci dengan cara disamak (1), kecuali kulit anjing dan babi (2), serta kulit hewan yang lahir dari perkawinan silang keduanya atau dari perkawinan salah satunya. (1). Hal ini karena kulit bangkai disebabkan oleh kelembapan yang terdapat padanya, sedangkan menyamak kulit akan menghilangkan kelembapan tersebut. Dalil yang menunjukkan kesucian kulit bangkai dengan cara menyamak adalah hadits yang dirawikan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari…

  • 02/14/2018

001-1 Air utk Bersuci – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Bab 1 Bersuci (Thahārah)   Air untuk Bersuci   Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air es, dan air embun. (1) (1). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang keluar dari tanah (bumi) atau yang turun dari langit. Dalil pokok bersuci dengan air dibolehkan adalah beberapa ayat al-Qur’ān…

  • 02/12/2018
Back To Top